Kehittävä arviointi toi esiin onnistumiset: ”Kokeilukeskus toimii rohkeana systeemisen muutoksen sysääjänä.”

Kokeilukeskuksen tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjien toimintakulttuurin muutosta ja innovaatioiden syntymistä. Kokeilukeskus haluaa toiminnallaan edistää systeemistä muutosta ja tuoda esiin välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen. Kokeilukeskus on toiminut Opetushallituksessa keväästä 2017 lähtien ja on yksi pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista. Kokeilukeskuksen toiminta ajoittuu vuosille 2017–2020.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) sai tilauksen arvioida Kokeilukeskuksen käynnistysvaihetta. Arvioinnissa muodostettiin kokonaisvaltainen kuva Kokeilukeskuksen toiminnasta ja prosessimaisen työn vaiheista, tuotettiin tietoa Kokeilukeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja lisättiin ymmärrystä Kokeilukeskuksen toimintaan liittyvistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Toimintaa arvioitiin paitsi suhteessa tavoitteisiin, myös merkitykseen opetushallinnon alalla sekä laajemmin kokeilemisen kenttään. Arvioinnin toteutti viisihenkinen ryhmä.

Arviointi toteutettiin kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaan. Kehittävässä arvioinnissa arviointikohteeseen sidoksissa olevat tahot osallistetaan eri tavoin arviointiprosessiin. Keskeistä on se, että arvioinnin kohde saa palautetta vahvuuksistaan ja lisäksi suosituksia toimintansa kehittämiseen. Arvioinnilla tuetaan organisaatiota sen omien tavoitteiden saavuttamisessa.

– Kokeilukeskus oli mukana jo arvioinnin suunnittelussa. Kokeilukeskus laati itsearviointiraportin käynnistysvaiheen toiminnastaan ja antoi lisäksi keskeisiä dokumentteja arviointiryhmän käyttöön.  Kaksipäiväisen arviointivierailun aikana haastateltiin Kokeilukeskuksen tiimin lisäksi Opetushallituksen johtoa, esimiehiä, henkilöstöä, kärkihankkeen johtoryhmän jäseniä, opetuksen järjestäjiä, kokeilutoimijoita sekä muita keskeisiä tahoja. Näin arviointiryhmä sai monipuolista tietoa Kokeilukeskuksen käynnistysvaiheesta raportointiin, kuvailee arviointiasiantuntija Tarja Frisk Karvista.

Kokeilukeskus oli omassa itsearviointiraportissaan tunnistanut onnistuneesti sekä vahvuuksia että kehittämiskohteita omaan toimintaansa liittyen. Sekä Kokeilukeskuksen väki itse että arviointiryhmä olivat yhtä mieltä siitä, että Kokeilukeskuksen asiantuntijatiimin sitoutuneisuus, itseohjautuvuus ja yhteinen näkemys toiminnan tavoitteista ovat toiminnan vahvuuksia. Kehittämiskohteiksi nostettiin muun muassa viestinnän tehostaminen ja dokumentaation selkiyttäminen, johon Kokeilukeskuksen toiminnassa on jo tartuttu.

– Arviointiryhmän laatimassa raportissa on kuvattu Kokeilukeskuksen valitsemiin arviointikohteisiin liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Osa kehittämiskohteista on helpostikin toteutettavia, osa vaatii pitkäjänteisempää työtä. Kehittämiskohteista Kokeilukeskus valitsee itselleen keskeisimmät ja ajankohtaisimmat ja päättää niiden toimeenpanosta, painottaa arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen Karvista.

Arviointi osoittaa, että Kokeilukeskuksen käynnistysvaiheen valinta lähteä liikkeelle kunnista ja kuntien toimintaympäristön ymmärtämisestä on ollut toimiva ratkaisu. Keskittyminen kuntiin, jotka eivät ole aktiivisesti osallistuneet kehittämiseen, kuntasoittelukierros, kokeilevan kehittämisen testaus kuntien kanssa sekä muotoutumassa oleva vuorovaikutus Opetushallituksen kollegoiden kanssa ovat kaikki tukeneet kehittämistoimintaa ja edistäneet syksyllä 2018 käynnistyneen kokeiluohjelman valmistelua.

– Kehittävässä arvioinnissa yksi keskeinen tekijä on, että se mukautuu arvioinnin kohteen tarpeisiin. Myös arvioinnin toteuttajan ja arvioinnin kohteen välinen luottamus on kehittävässä arvioinnissa keskeistä. Karvin yhtenä strategisena tavoitteena on tuottaa vaikuttavaa arviointitietoa, jota hyödynnetään sekä päätöksenteossa että kehittämisessä. Nämä kehittävän arvioinnin elementit toteutuivat kaikki tässä arvioinnissa, toteaa arviointiasiantuntija Salla Venäläinen Karvista.

Arviointitulokset osoittavat, että Kokeilukeskus voisi omalta osaltaan olla tukemassa kasvatuksen ja koulutuksen alan toimintakulttuurin muutosta. Tämä on hyvä lähtökohta Kokeilukeskuksen toiminnalle systeemisen muutoksen edistäjänä.

Teksti: Arviointiasiantuntijat Tarja Frisk, Kirsi Mustonen ja Salla Venäläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Arviointiraportti: Opetushallituksen Kokeilukeskuksen käynnistysvaiheen ulkoinen raportointi