Tunne! Älyä! kehittää tunnetaitoja Ruovedellä

Tunne! Älyä! -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille.

Lukuvuonna 2018-2019 toteutamme Ruoveden Yhtenäiskoulussa Tunne!Älyä! -hankkeen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on etsiä matalan kynnyksen keinoja vastata ajassamme ilmeneviin haasteisiin: stressi, henkinen ja fyysinen jaksaminen, perheiden pahoinvointi ja yhteisöllisyyden puute. Haluamme myös löytää ratkaisuja ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisestikin.

Ajatuksena on, että koulussa saa olla osa yhteisöä omana itsenään. Tunnetaitojen kehittymisen myötä kouluyhteisön, perheiden ja yksittäisten oppilaiden hyvinvointi lisääntyy, oppilaan minäkuva ja itsetunto vahvistuvat – tällä on suora yhteys oppimistuloksiin. Samalla hankkeen myötä myös henkilöstön työviihtyvyys ja työhyvinvointi lisääntyvät.

Tunne! Älyä! -hankkeessa tunteiden ilmaiseminen on sallittua ja tunneilmaisua tuetaan. Hanke vaikuttaa vahvistavasti ja ennaltaehkäisevästi oman elämän hallintaan, mielekkäisiin ja hyvinvointia lisääviin valintoihin. Mukana on koko kouluyhteisö; yhdessä koetaan, tutkitaan, ihmetellään tunteiden kanssa toimimista ja toimeen tulemista.

Mitä olemme tehneet?

Kouluun on luotu Tunnekeskus, missä omia tunnetiloja voi kohdata turvallisesti aikuisen tuella koulupäivän aikana. Koulussa toimii tunnekouluttaja, joka antaa tunnetaito-ohjausta oppilaille yksilöohjauksena tai ryhmässä, myös henkilöstölle ja vanhemmille on tarjolla koulutusta sekä keskusteluohjausta.

Olemme käynnistäneet vuosiluokilla 1-9 tunneagenttikoulutuksen, johon voivat päästä halukkaat luokat. Osallistuminen tunneagenttitoimintaan on vapaaehtoista ja  tunneagentit saavat koulutuksen tehtäväänsä. He vievät tunnetaitoharjoituksia paitsi omaan, myös muihin luokkiin sekä henkilöstölle.

Henkilöstölle on tarjolla tunne- ja vuorovaikutustaitoihin menetelmäkoulutusta sekä joka viikko ohjattu kokemuksellinen tunnetyöskentelytunti. Tällä tuemme työviihtyvyyttä, työhyvinvointia sekä aikuisen omaa tunnematkaa. Olemme hankkineet koululle runsaasti materiaalia ja kirjallisuutta tukemaan tunnetaitojen vahvistumista sekä hankkeen toteutusta koulun arjessa.

Kokeilu avartaa ajattelua

Kokeileva kehittäminen on luonut uudenlaista innostuksen tunnetta, sen kautta saatu mentorointi sekä vertaisryhmän tuki ja peilaus ovat vahvistaneet entisestään uskoa asiaamme. Kokeilu on kevyempi tapa etsiä toimivia ratkaisuja ja toimintamalleja. Se ruokkii innovatiivista ajattelua – uskallusta nähdä totutun toiminnan ulkopuolelle, katsoa, kuulla ja kyseenalaistaa. Hanke ei ole liian valmiiksi suunniteltu, joten siinä löytyy tilaa kokeiluille.

Kokeilutiimimme rohkeus toteuttaa pienin askelin on kasvanut kokeilevan kehittämisen myötä. Armollista on ollut ajatus siitä, ettemme ennalta itsekään tiedä, mikä toimii ja mikä ei – toisaalta, mihin vielä yhdessä yllämme! Kokeilu on avartanut ajattelua, antanut luvan hankkeellemme kasvaa sinnekin, minne emme osanneet odottaa sen laajenevan. Ainoa kipuilukohtamme on löytynyt ajankäytöstä, miten löytää aikaresurssia toteuttaa arjessa kaikki ideamme sekä hankeen toimintojen sisällyttäminen koulupäiviin ja koulun arkeen.

Minna Katajamäki
Tunne! Älyä! -muutoskokeilu, Ruovesi