Oppilaat kehittämisen ydintekijöinä – Oulun kokeilutiimissä keskitytään oppilaiden näköalojen laajentamiseen

100 ovea avoinna- Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -muutoskokeilu on osa Kokeilukeskuksen kokeiluohjelmaa. Siihen osallistuvien hankkeiden toimijat tulevat kukin kirjoittamaan hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuille.

100 ovea avoinna- Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hankkeen lähtökohdat ovat kouluilta kerätyssä hyvinvointitiedossa, joita ovat muun muassa kouluterveyskyselystä ja paikallisesta kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruusta saadut tiedot. Tiedon myötä on havaittu, etteivät palvelut ja oppilaat aina kohtaa. Olemmekin alkaneet pohtia, millaisia olisivat nuorille luontaisemmat kohtaamisenpaikat.

Tavoitteenamme on luoda oppilaille näköaloja elämään ja tulevaisuuteen. Tähtäämme siihen, että nuoret kiinnittyisivät yhteisöihinsä ja löytäisivät tarvitsemansa tuen. Tuen löytämistä voidaan auttaa toimivalla monialaisella yhteistyöverkostolla. Tarkoituksena on tuoda palvelut oppilaille ja perheille näkyviksi ja tutuiksi. Palvelut eivät määritä oppilaan ja perheen muutosprosessia eivätkä myöskään muutoksen tarvetta. Yhteisöihin kiinnittyminen mahdollistuu, kun nuorelle tulee kokemus siitä, että osallistuminen hyödyttää häntä itseään ja muita ympärillä olevia ihmisiä. Lisäksi yhteisöön kuuluminen tuottaa kokemuksen, että hän on tärkeä yhteisölle ja yhteisössä välitetään hänestä.

Kehittämistyö toteutuu yhdessä oppilaiden, huoltajien, sidosryhmien ja palveluiden toimijoiden kanssa. Muutostavoitteen saavuttamiseksi Oulun kokeilutiimi on lähtenyt työstämään kolmea kehittämisosiota omissa pilottikouluissaan:

1.PULPETTI EI PAKOTA – koulurakennukseen sitomaton opiskelu

Tässä kehittämisosiossa määritetään oppiaineiden keskeiset painoalueet ja luodaan monialaisia ja monipuolisia käytännön keinoja osaamisen näyttämiseksi. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat ovat oppilaan omissa vahvuuksissa, kiinnostuneisuudessa ja harrastuneisuudessa. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta sähköisen oppimisalustan myötä. Nuoren tukemiseksi oleellista on jatkuva suunnitelmallinen tuki sekä tiivis moniammatillinen yhteistyö. Järjestötoimijat, nuorisopalvelut ja seurakunta ovat mukana tukemassa nuoren sosiaalista kasvua. Lisäksi luodaan yhteinen sähköinen dokumentointi opintojen seurantaan.

2. MUN DUUNI – TET ja työelämätaidot nuoren elämänhallinnan tukena

Mun duunissa luodaan monialaisesti yhdessä oppilaiden kanssa konsepti työelämä oppimisen ympäristönä perusopetuksessa. Se tulee sisältämään työelämätietouden, -taitojen, oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tuen vahvistamisen uusia toimintatapoja ja välineitä. Vahvistamme TET-harjoittelun merkitystä osana nuoren työelämätaitojen kehittymistä sekä nuoren onnistumisen kokemusta ja tarjomme näköaloja tulevaisuuteen. Kehittämisosiossa luodaan linkki koulusta paikallisiin yrittäjiin. Lisäksi kehitetään yhteinen oppimisalusta, joka sisältää mm. oppimispäiväkirjamerkintöjä, vertaistukikeskustelua ja opintojen seurannan dokumentointia.

3. UUDET TAVAT TAVATA – oululainen opiskeluhuoltoselfie lasten ja nuorten tuottamana

Uudet tavat tavata osiossa luomme uusia tapoja kohdata ja tavata, sekä tehdä työ tutuksi kouluyhteisössä. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä vahvistamme lasten, nuorten ja perheiden äänten kuulumista ja läsnäoloa oppilashuollonryhmissä. Tällä pyrimme siihen, että kouluyhteisössä huomataan vallitsevia ilmiöitä ja niihin päästään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi. Esimerkiksi erilaiset välituntitoiminnat ovat uusi tapa kohdata lapsia ja nuoria heidän omassa ympäristössään ja yhteisössään koululla. Ideat kohtaamisten toteuttamiseen ja malliin ovat lähtöisin lapsilta ja nuorilta.

Palveluissa kehitämme uudenlaisia tapoja tulla näkyväksi ja tavoitettavammaksi lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämässä.

Yhteiskehittämisen antia

Hanketyön tueksi hankkeen avainhenkilöille järjestetään kokeilutiimin päiviä n. 1-2 kuukauden välein. Kokeilutiimin päivässä arvioidaan ja työstetään tulosten antia kohti muutostavoitetta – yhteiskehittämisen hengessä. Kokeilutiimin päivät antavat kehittämistiimille yhteisen rauhallisen hetken pysähtyä ja pohtia mitä teemme, menemmekö oikeaan suuntaan, ei kai vain tipahdeta takaisin vanhoihin palaveripöytiin. Kehittämisosiot ”pitsaavat” töitään ja kokeilutiimi osallistuu pohtimaan erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kehittämispäivissä vierailee kehittämistyöhön liittyviä yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita, joilta olemme saaneet kuulla erilaista osaamista, kuten järjestöjen mahdollisuuksista ja nuorten vahvuuksien tunnistamisesta.

Oppilailta on kysytty mm. ”millainen on hyvä koulupäivä?”. Alakoulussa toteutettuun välituntitempaukseen osallistuneet 3-4-luokkien ja erityisryhmien oppilaat vastasivat innostuneesti kysymykseen. Iso joukko oppilaista toivoi muun muassa sitä, että kaikki otetaan mukaan ja ollaan kaikkien kavereita. ”Hyvässä koulupäivässä on tärkeää, että opettaja olisi iloinen. Se sillain tuo hyvän mielen sitte itellekki”, totesi eräs alakoululainen. Vastauksissa korostuu positiivisen pedagogiikan, läsnäolon, huumorin ja kohtaamisen merkitys. Myös oppilashuoltoryhmässä mukana olleet oppilaat näkivät nämä asiat tärkeäksi. He ovat osallistuneet innokkaasti myös muihin hanketapaamisiin ja tuottaneet arvokasta tietoa. Tapaamisissa on esitetty rohkeita ja oppilaiden näköisiä esityksiä uudeksi tavaksi tavata.

Kouluilla tehdyissä kokeiluissa kuraattorit, psykologit ja kouluterveydenhoitajat ovat olleet välitunneilla oppilaiden kanssa. Oppilaat ovat toivoneet työntekijöiden mukana olemista ilman, että kohtaamiseen ei aina liity teemaa tai vastaamista, vaikka kyselyyn. Pelkkä läsnäolo on ollut oppilaista mukava ja tervetullut asia. Toisella koululla tsemppilauseiden jakaminen sai aikaan positiivista hyrinää. Oppilaat vertailivat keskenään saamiaan lauseita ja pyysivät saada sellaisen, jos olivat jääneet ilman.

Oppien hyödyntäminen

Oulun kokeilutiimille kokeilukulttuuri on hahmottunut jo tutuksi tavaksi kehittää. Kokeilukulttuuri on antanut mahdollisuuden toteuttaa, tehdä ja tutkia asioita eri näkökulmista – sekä myös kyseenalaistaa ajatteluamme. Olemme vieneet kokeiluja ripeästi toimintaympäristöön ja näin myös oppineet nopealla tahdilla. Nyt poimimme kokeilujen annista ne hiomattomat timantit ja jatkamme innostuneena niiden työstämistä yhteiskehittämisen ja kokeilukulttuurin voimin – kohti uudenlaisia tapoja.

Kokeilemisiin,

Oulun kokeilutiimin puolesta Rosalie Suomela