Kokeillen ja kiihdyttäen kohti sujuvaa Move!-prosessia

Mitä tarkoittaa kiihdyttämö? Se voi tarkoittaa mitä tahansa, ja alalle tulee jatkuvasti uusia toimijoita: osa lyhytaikaiseksi, osa kertaluotoiseksi. Suomessa toimii noin 70 kiihdyttämö- nimeä käyttävää ohjelmaa. Niiden tavoitteena on muokata liikeideoista mahdollisimman tehokkaita kaupallisia menestystarinoita. Myös Kokeilukeskuksen Kiihdyttämössä luodaan menestystarinoita.

Kiihdyttämössä hanke muutetaan kokeiluksi. Vantaan perusopetuksen ja liikuntapalveluiden Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke on saanut Kiihdyttämön tukea kokeilevaan kehittämiseen. Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena on luoda fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä Move!:sta sujuva malli. Move!-prosessia lähdettiin kehittämään kokeilujen avulla.

Kuuluuko kehittämistyössä riittävästi oppilaan ja vanhemman ääni? Syyskuun kiihdyttämöpäivän ja Kokeilukeskuksen sparrauksen jälkeen hankkeelle asetettua muutostavoitetta täsmennettiin. Move!-mittauksiin osallistuneita oppilaita haastateltiin ja kriittisesti mittauksiin suhtautuneille pidettiin palautetunti. Koululla järjestetty palautetunti oli esimerkki kokeilevasta kehittämisestä, jolloin oppilaiden ääni saatiin mukaan kehittämistyöhön. Lasten kokemusten lisäksi kuullaan vielä heidän huoltajiaan: oppilaan, vanhemman ja opettajan tapaamisessa myös vanhemmilla on mahdollisuus kertoa Move!-mittaukseen liittyvistä kokemuksista sekä tuoda esille omia kehittämisideoitaan. Oppilaiden ja vanhempien kokemuksia ja kehittämisideoita kysyttiin avoimilla kysymyksillä: Mitä hyötyjä koet saaneesi Move! -mittauksista ja millaista ohjausta olet saanut tai haluaisit Move! -mittausten tulosten perusteella.

Kiihdyttämön tuella kokeileva kehittäminen jatkuu ja hanke etenee. Hankesuunnitelman tavoitteisiin edetään kiihdytellen ja kokeillen. Eteneminen vaatii myös pysähtymistä ja kumppanuuksien vahvistamista. Vantaan #paraskoulu-hankkeen Move!-prosessi siirtyy seuraavaksi perusopetuksen ja liikuntapalveluiden kehittämisryhmään. Eri toimijoista koostuvassa ryhmässä opitaan aiemmista kokeiluista eli hyödynnetään oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta saatua palautetta sekä Move!-tuntien havaintoja. Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke pysähtyy vielä ennen seuraavaa kiihdyttämistä yhteisen oppimisen ja kehittämisen ääreen.

Eva Autio
Projektiasiantuntija