Kokeilemalla kohti tasa-arvoista ja hyvinvoivaa kouluyhteisöä

Kiihdyttämön kokeileva toimintamalli tuli kuin tilauksesta uusia toimintatapoja luovaan #paraskoulu -hankkeeseemme Hämeenlinnaan. Hämeenlinnan kaupunki palkkasi kaksi kokoaikaista hyvinvointikoordinaattoria työstämään arjessa monistettavia toimintamalleja tasa-arvoisen ja hyvinvoivan kouluyhteisön edistämiseksi. Hankkeen pilottikoulut valittiin tasa-arvorahaa saavien koulujen keskuudesta: kantakaupungista alakoulu ja yläkoulu sekä pitäjästä yhtenäiskoulu. 

Kiihdyttämötiimissä on jokaiselta koululta kaksi opettajaa, joiden kanssa kokeilut ja kehitystyö toteutetaan yhteistyössä. Lisäksi hyvinvointikoordinaattorit osallistuvat yhteisöllisten oppilashuoltoryhmien tapaamisiin pilottikouluilla, jolloin kokeilujen vaikuttavuutta voidaan arvioida moniammatillisessa tiimissä. 

Toimenpiteisiin on päädytty työstämällä aiheita yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä sekä rehtoreiden ja opettajien kanssa. Työstämisen jälkeen ydinaiheisiin päästiin vertaamalla koulujen esille nostamia asioita tutkimustuloksiin (mm. Kouluterveyskysely). Lisäksi mukana toiminnassa on kasvava verkosto 3. sektorin ja kaupungin eri toimialojen toimijoista. 

Kaikilla kouluilla ilmiöt näyttäytyivät erilaisina, mutta taustalla vaikuttivat aina oppilaiden haasteet tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. 

Pilottiyläkoululla haasteen koetaan muodostuvan useasta osatekijästä. Yläkouluun tullaan eri alakouluista, jolloin uusi koulu ja uudet kaverit luovat ryhmäytymisen haasteita, turvattomuutta sekä synnyttävät tilanteita, joissa kiusaaminen on mahdollista. Lisäksi ikävaiheeseen kuuluva minäkuvan muuttuminen vaikuttaa osaltaan haastavien tilanteiden ilmenemiseen. Kokeilujen tavoitteena on luokan ryhmäytymisen syventäminen, tunnetaitojen pääoman karttuminen ja luokassa esiintyvän kiusaamisen loppuminen. Kokeilut toteutetaan yhteistyössä kahden aineopettajan kesken. Kokeiluissa hyödynnetään toiminnallista opetusta, kuvallista ilmaisua sekä koulun läheisyydessä olevia kulttuuritiloja, muun muassa Taidemuseota. 

Pilottiyhtenäiskoululla luomme opetussuunnitelman laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyvää Hyvän mielen taitomerkkiä. Taitomerkin avulla pyritään vahvistamaan oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta ehkäisemään syrjäytymistä sekä kiusaamista. Tunnin mittaisten kokeilujen avulla pyritään testaamaan sisältöjen toimivuutta. Kokeilujen jälkeen palautetta kerätään oppilailta sekä tunnin vetäneeltä opettajalta. Palautteen perusteella osa-alueen sisältöä muokataan tarpeen mukaan. 

Pilottialakoululla oppilaiden vuorovaikutustaitoja kehitetään Rovaniemen hyvinvoinnin vuosikellon tehtävien avulla. Kokeiluissa oppilaat pääsevät itse osallistumaan haastavien tilanteiden, kuten kiusaamisen, käsittelyyn positiivisella lähestymistavalla. 

Kehittämistyö etenee kouluilla ja kokeilutilanteet ovat itsessään sujuvia. Haasteeksi nousee kuitenkin yhteisen ajan löytäminen. Kiihdyttämö on madaltanut kynnystä viedä toimenpiteitä käytäntöön. Ideoiden ei tarvitse olla valmiiksi hiottuja vaan toimenpiteitä muokataan matkan varrella kokemusten perusteella. 

Terveisin hyvinvointikoordinaattorit
Linda Kaseva ja Maija Heikkilä