Kokeiluohjelma

Kokeiluohjelma on osa Kokeilukeskuksen testiluontoista toimintaa, jonka avulla etsimme uusia tapoja tukea ja ohjata valtion rahoittamia kehittämishankkeita. Tarve toimintakulttuurin muutokselle haastaa kaikkia koulutuksen tasoja löytämään uudenlaisia ja ketterämpiä kehittämisen tapoja sekä luomaan toimivampia vuorovaikutuksen ja yhdessä oppimisen malleja.

Kokeiluohjelmassa mukana olevat kunnat ovat saaneet Opetushallituksen myöntämää perusopetuksen innovatiiviset kokeilut -valtionavustusrahaa keväällä 2018. Vuoden mittaisen kokeiluohjelman suunnittelussa Kokeilukeskuksen tiimin tukena toimivat Demos Helsingin kokeiluasiantuntijat. Kokeiluohjelmassa oppijoita ja hyötyjiä eivät ole vain kokeiluja tekevät tiimit, koulut ja kunnat vaan myös Kokeilukeskus ja koko Opetushallitus.

Muutoskokeilut

Kokeiluohjelmassa on ollut mukana 12 eri kehittämishanketta, jotka pureutuvat hyvinvoinnin, opetussuunnitelman ja monipuolisen pedagogiikan, oppilaiden ja perheiden osallisuuden lisäämisen sekä digitaalisuuden teemoihin. Videolla Kokeiluohjelmassa mukana olleet tiimit kertovat, millaisista aineksista syntyy hyvä kokeilu: 

Kokeiluohjelmaan osallistuvien hankkeiden toimijat ovat kirjoittaneet hankkeidensa edistymisestä Kokeilukeskuksen sivuilla. Kaikki heidän blogitekstinsä löydät täältä.


Hyvinvointiarki

Paikkakunta: Raahe
Muutostavoite: Etsimme kokeilussamme kiireen syitä ja pohdimme, miten sitä voisi vähentää. Tavoitteenamme on löytää arjen kiireettömyys ja mahdollistaa opettajien ja oppilaiden aito kohtaaminen koulupäivän aikana. Pyrimme kiireettömän läsnäolon kautta lisäämään hyvinvointia kouluissa.


Tunne! Älyä!

Paikkakunta: Ruovesi
Muutostavoite: Hyvä ja tasapainoinen olo on suotuisa oppimiselle ja opettamiselle! Etsimme matalan kynnyksen keinoja vastata ajassamme ilmeneviin haasteisiin kuten stressi, henkinen ja fyysinen jaksaminen, perheiden pahoinvointi ja yhteisöllisyyden puute. Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen, pysähtyminen ja rauhoittuminen kiireisessä kouluarjessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelemalla.


Kaikki kouluun!

Paikkakunta: Kurikka
Muutostavoite: Muutostavoitteemme on alakouluikäisten oppilaiden koulupoissaolojen väheneminen ja yhtenäisen toimintamallin luominen Kurikan kaupunkiin. Erilaisia lähestymistapoja kokeillen pyrimme selvittämään, mitä ja keitä tarvitaan, jotta kaikki saadaan kouluun hyvällä mielellä.


100 ovea avoinna – Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa

Paikkakunta: Oulu
Muutostavoite: Tavoitteenamme on selvittää, miten luodaan näköaloja ja pysyvyyttä opintoihin, työelämään ja oman minän hyvinvointiin. Pyrimme vahvistamaan nuorten elämänhallintataitoja ja oman elämän mielekkyyden kokemusta.


Lue lisää hyvinvointiin liittyvistä muutoskokeiluista


Esikoulusta koko koulun hyödyksi

Paikkakunta: Siikajoki
Muutostavoite: Kokeilussamme kehitetään ajattelun taitoja, luovuutta ja mielikuvitusta välittävässä yhteisössä, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Etenemme tavoitteeseen rakentamalla dialogista ilmapiiriä, jossa sekä aikuisten että lasten on mahdollista omaksua ja kehittää asioita omista lähtökohdistaan käsin.


Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen

Paikkakunta: Inkoo
Muutostavoite: Kehitämme kokeilussamme joustavaa esi- ja alkuopetuksen mallia, jonka keskiössä on jokaisen oppilaan yksilöllinen oppimispolku. Pyrimme tilanteeseen, jossa oppilaita ei pusketa eteenpäin ennen tarvittavien tietojen ja taitojen omaksumista muttei myöskään jarruteta edistyneempiä oppilaita etenemästä. Muutostavoitteenamme on, että jokainen saa oppia entistä paremmin omaan tahtiinsa.


Perusopetuksen työelämäpolku

Paikkakunta: Pori
Muutostavoite: Kokeilumme muutostavoitteena on oppilaiden koulunkäynti- ja oppimismotivaation lisääminen, oppilaiden tukeminen omien vahvuuksien tunnistamisessa, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välisen kuilun kaventaminen sekä työelämään liittyvien laaja-alaisten taitojen edistäminen perusopetuksessa.


Lue lisää opetussuunnitelmaan ja monipuoliseen pedagogiikkaan liittyvistä muutoskokeiluista


Perhekoulu oppivaa kouluyhteisöä kehittämässä

Paikkakunta: Sipoo ja Porvoo
Muutostavoite: Muutostavoitteemme liittyy haastavasti käyttäytyvien oppilaiden koulunkäyntiin. Etsimme kodin ja koulun yhteistä ymmärrystä siitä, miten näiden lasten ja nuorten opetus, ohjaus ja kasvatus saataisiin järjestettyä niin, että koulunkäynti sujuisi muiden oppilaiden joukossa.


Ällienjakomo

Paikkakunta: Nokia
Muutostavoite: Ydintavoitteemme on ottaa oppilaat mukaan uuden opetussuunnitelman rantauttamiseen valjastamalla oppilaista oppilasagentteja. Oppilasagentti voi jakaa omaa osaamistaan opettajille, toisille oppilaille, naapurikouluihin sekä yli kaupungin palvelurajojen päiväkotien, kirjaston ja vanhainkotien väelle. Tavoitteena on saada Ällienjakomosta pysyvä rakenne Nokian kaupunkiin ja sen myötä edistää eri koulujen opettajien välistä suunnittelu- ja yhteistyötä.


Lue lisää osallisuuden lisäämiseen liittyvistä muutoskokeiluista


Grani Goes Smart

Paikkakunta: Kauniainen
Muutostavoite: Kokeilumme lähtee liikkeelle siitä, että tekoälyä käytetään koulumaailmassa aivan liian vähän. Opettajilla, henkilökunnalla ja oppilailla ei ole riittävästi tietoa tekoälyn mahdollisuuksista, eikä tekoäly ole myöskään läsnä opetussuunnitelmassa. Hyödynnämme kokeilussamme tekoälyä kolmella eri osa-alueella: yksilöllisissä oppimispoluissa, liikkumisen edistämisessä sekä opinto-ohjauksessa ja ammatinvalinnassa.


Teknologia tutuksi seikkaillen

Paikkakunta: Laihia, Forssa, Sastamala ja Äänekoski
Muutostavoite: Muutostavoitteemme on tasa-arvoinen teknologian opetus. Kokeilussamme etsimme keinoja innostaa ja rohkaista opettajia ottamaan teknologia osaksi opetustaan. Tätä kautta pyrimme turvaamaan sen, että kaikilla oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus saada opetusta, jossa teknologia on osana.


Hyvinvointia ja digiterveyttä

Paikkakunta: Tampere
Muutostavoite: Tavoitteenamme on saada koko kaupungin tasolla käyttöön innostavia digitaalisia terveystiedon opetuskäytäntöjä, jotka edistävät oppilaiden ymmärrystä omasta hyvinvoinnista, hyvinvointiin liittyvien tietojen ja taitojen soveltamista sekä omien terveystottumusten arviointia. Digitaalisilla opetuskäytännöillä tuetaan terveystiedon opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista, ja ne antavat oppilaalle eväät oman hyvinvoinnin seuraamiseen.


Lue lisää digitaalisuuteen liittyvistä muutoskokeiluista