Mikä Kokeilukeskus?

Kokeilukeskuksen tehtävä on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Valtakunnallisena toimijana haemme kokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla oppeja siitä, miten oppiminen ja toimintakulttuuri uudistuvat systeemisesti. Kokeilukeskus on osa hallituksen kärkihanketta.

Tavoitteenamme on edistää systeemistä muutosta ja tuottaa päätöksentekoon tietoa tavoitteellisista ja laajenevista kokeiluista. Kokeilujen ja yhteiskehittämisen tavoitteena on löytää myös uusia välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen.

Kokeilukeskus on itsessään kokeilu ja toimikautemme on 2017–2020. Olemme osa valtionhallinnon uudistusta sekä Opetushallituksen muutosta.

Miksi?

Toimintamme perustuu ajatukseen siitä, että koulutuksessa näkyviä ongelmia ei voida ratkaista yksin vain koulutuksen alan sisällä. Tarvitaan siilot murtavaa, hallinnonalan rajat ja eri tasot ylittävää kehittämistä. Kokeilujen avulla voidaan ymmärtää paremmin ongelmien luonnetta ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Muutos edellyttää oppijan, lapsen ja nuoren, siirtymistä aktiiviseksi toimijaksi.

Kokeilukeskuksen toimintamalli on syntynyt prosessissa, johon ovat vaikuttaneet koti- ja ulkomaisten kokeilutoimijoiden kanssa työskentely ja benchmarking, kasvatuksen ja opetuksen alan verkostoissa toimiminen sekä kymmenien tutkijoiden ja toimijoiden vertaisoppimistapaamiset. Tapamme toimia kehittyy jatkuvasti.

Miten?

Lukuvuoden 2017-2018 aikana keskityimme toiminnassamme nykytilan kartoittamiseen työskentelemällä eri verkostoissa satojen opettajien, rehtoreiden sekä sivistysjohtajien kanssa.  Toiminta kohdistui myös pieniin kuntiin, jotka eivät ole olleet aktiivisesti viime vuosina mukana valtionavustushankkeissa. Työskentely kuntien kanssa jatkui keväällä 2018 kokeilutyöpajoina, joissa tarkasteltiin, miten kokeilevaa kehittämistä kunnissa voisi käynnistää.

Verkostoissa ja kunnissa tapahtuneen työskentelyn tuomien oppien ja havaintojen siivittämänä käynnistimme syksyllä 2018 vuoden mittaisen Kokeiluohjelman, jossa on mukana 12 kokeilu-, kehittämis- ja innovaatioavustusta saanutta hanketta. Ohjelman tarkoituksena on tukea toimintakulttuurin muutosta kokeilevan yhteiskehittämisen avulla. Siihen osallistuvia hankkeita tuetaan kokeilevassa kehittämisessä, ja he saavat vertaistukea sekä palautetta toisiltaan. Samalla kokeilemme uusia ohjauksen menetelmiä, joita voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön laajemmin Opetushallituksessa kehittämistyössä.

Syksyllä 2019 saatamme käyntiin #Paraskoulu -kiihdyttämön ja koordinoimme Peruskoulufoorumin valtionavustusta saaneita hankkeita kohti suunnitelmallisia kokeiluja. Kiihdyttämön avulla mukana olevien kuntien on mahdollista syventää ymmärrystä koulutuksen ongelmista ja testata kevyesti erilaisia, vaihtoehtoisia ratkaisuja käsillä oleviin kysymyksiin. Kokeilukeskuksen rooli Kiihdyttämössä on tukea ja sparrata kokeilujen käynnistymistä eri puolilla Suomea.

Kokeilutoimintaamme liittyy kiinteästi myös sekä oppimisen mallin että uudenlaisen, yhteistä oppimista edistävän, ihmislähtöisen ja moninäkökulmaisen arviointimallin kehittäminen kokeilujen vaikuttavuuden tukena. Tutkimuksen ja arvioinnin avulla voimme mallintaa oppimisprosesseja ja saada selville, mikä toimii ja mikä ei. Kokemus-, tutkimus- ja arviointitiedolla vaikutamme siihen, millaisia koulutuksen kehittämistä ja ohjaamista koskevia päätöksiä valtakunnallisesti tehdään. Kokeilujen opit voivat myös valottaa sitä, miten yhdenvertaisuus voi kasvatuksen ja koulutuksen alalla yhteiskunnassamme toteutua.

Kiinnostuitko?

Ole rohkeasti yhteydessä meihin ja keskustellaan lisää yhteistyön mahdollisuuksista.

ryhma