På svenska

Vad är Innovationscentret?

Innovationscentret har i uppdrag att stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i utvecklingen av verksamhetskulturen och skapandet av innovationer. Som en nationell aktör strävar vi efter att med hjälp av försök och gemensamt utvecklingsarbete finna olika sätt att systematiskt utveckla lärandet och verksamhetskulturen. Innovationscentret är en del av regeringens spetsprojekt.

Vårt mål är att främja en systematisk förändring samt att ta fram information för beslutsprocesser med hjälp av målinriktade försök som kan utvidgas och spridas. Avsikten med försöken och det gemensamma utvecklingsarbetet är även att finna nya verktyg och metoder för att utveckla utbildningen.

Innovationscentret är i sig ett försök och vår verksamhetsperiod sträcker sig från 2017 till 2020. Vi är en del av reformen av statsförvaltningen och Utbildningsstyrelsens organisationsförändring.

Varför?

Vår verksamhet grundar sig på tanken att problem inom utbildningen inte kan lösas på egen hand eller enbart inom det utbildningsområde som problemet berör. Det behövs utvecklingsarbete som river murar och sträcker sig över de administrativa gränserna. Med hjälp av olika försök kan vi bättre förstå problemens natur och utveckla nya lösningar. För att åstadkomma en förändring förutsätts att eleven och den studerande ges en aktiv roll.

Innovationscentrets verksamhetsmodell är ett resultat av en process som har omfattat samarbete och benchmarking med såväl finländska som internationella innovationsaktörer, samt arbete i olika nätverk som anknyter till pedagogik och undervisning. Därtill har vi ordnat träffar för tiotals forskare och aktörer där man har haft möjlighet att lära sig av varandra. Vi utvecklar kontinuerligt våra sätt att arbeta.

Hur?

Under läsåret 2017–2018 fokuserade vi på att göra en kartläggning av nuläget i samarbete med olika nätverk och tillsammans med flera hundra lärare, rektorer och bildningsdirektörer. Verksamheten riktade sig även till sådana mindre kommuner som under de senaste åren inte har medverkat aktivt i projekt som finansierats med statsunderstöd. Arbetet med kommunerna fortsatte på våren 2018 i form av workshoppar där man utredde hurdana försöksprojekt man kunde starta på kommunal nivå.

Med stöd av samarbetet i nätverken och kommunerna startade vi år 2018 ett försöksprogram (läs mer på finska), som pågår under ett år och där tolv försöks-, utvecklings- och innovationsprojekt som beviljats statsunderstöd deltar. Programmet har i syfte att stödja en förändring i verksamhetskulturen med hjälp av försök och gemensamt utveckling. Vi stödjer projekten i den innovativa utvecklingen. Projekten får även stöd och respons av varandra. Samtidigt prövar vi nya handledningsmetoder som eventuellt kunde tas i bruk i mer omfattande grad i Utbildningsstyrelsens utvecklingsarbete.

På hösten 2019 kör vi igång en projektaccelerator under namnet #Denbästaskolan där vi koordinerar och stödjer systematiska försök som genomförs av projekten som beviljats statsunderstöd inom ramen för Grundskoleforumets riktlinjer. Projektacceleratorn ska hjälpa kommunerna att fördjupa sin förståelse av problemen som anknyter till utbildningen och testa olika, alternativa lösningar på de frågor som lyfts fram. Innovationscentrets roll är att stödja och sparra inledandet av försök på olika håll i Finland.

För att främja effekterna av försöken fokuserar vår verksamhet också på att utveckla modellen för lärandet och på att ta fram en ny form av utvärderingsmodell som utgår från människan och som beaktar flera olika synvinklar. Med hjälp av utredningar och utvärderingar kan vi skapa modeller för lärprocesserna och få reda på vad som är fungerande och vad som behöver utvecklas. Med hjälp av den informationen som vi får av försök, utredningar och utvärderingar kan vi påverka besluten som fattas om utvecklingen och styrningen av utbildningen på nationell nivå. Genom olika försök kan vi även få insikt i hur målen för jämlikhet kan förverkligas inom pedagogiken och utbildningen.

Blev du intresserad?

Tveka inte att kontakta oss så diskuterar vi mer om olika samarbetsmöjligheter.